Adroddiad Blynyddol 2016/2017

Darllenwch y fersiwn Saesneg

Mae ein Hadolygiad Blynyddol 2016/17 yn trafod ein perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn ein Strategaeth Gorfforaethol a gweithgareddau rheoleiddiol allweddol o'r flwyddyn a adroddwyd.

Lawrlwythwch (PDF 45 tudalen, 10MB)

Amdanom Ni

Mae’r Awdurdod Rheolei Cyfreithwyr yn rheoleiddio 186,000 o gyfreithwyr a 10,400 o gwmnïau cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Rydym yn gweithio er budd y cyhoedd, gan ddiogelu defnyddwyr a gosod a gorfodi safonau proffesiynol uchel. Rydym hefyd yn gweithio i sicrhau bod gwasanaethau cyfreithiol fforddiadwy ar gael, ac yn cefnogi rheolaeth y gyfraith a’r gwaith o weinyddu cyfiawnder.

Gosod safonau proffesiynol uchel

Rydym yn sicrhau bod y rheini sy’n dechrau gweithio yn y proffesiwn yn addas i wneud hynny a’u bod yn cyrraedd y safonau proffesiynol da y mae’r cyhoedd yn eu disgwyl. Fe wnawn hyn drwy oruchwylio addysg a hyfforddiant proffesiynol, drwy osod y safonau ar gyfer dechrau gweithio, a thrwy sicrhau bod gan bawb sy’n gwneud cais i weithio gymeriad addas cyn caniatáu iddynt ddod yn gyfreithwyr.

Yn yr un modd, rydym yn asesu cwmnïau cyfreithiol a mathau eraill o gwmnïau er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn addas i gynnig gwasanaethau cyfreithiol, cyn caniatáu iddynt i wneud hynny. Unwaith y mae’r unigolion a’r cwmnïau hyn wedi dechrau gweithio, rydym yn rhoi arweiniad a rheolau iddynt, ac yn ei gwneud yn ofynnol iddynt fanteisio ar gyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus, er mwyn sicrhau bod y safonau hynny’n cael eu cynnal.

Gwybodaeth ac arweiniad Rydym yn rhoi gwybodaeth am gyfreithwyr, am eu gwaith, ac am y safonau y gall y cyhoedd ddisgwyl eu gweld. Rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod gwybodaeth berthnasol ac amserol ar gael i ddefnyddwyr, i’w helpu i wneud dewisiadau da wrth brynu gwasanaeth cyfreithiol.

Diogelu defnyddwyr gwasanaethau cyfreithiol

Rydym yn sicrhau bod y cyhoedd wedi'u diogelu, a hynny drwy gymryd camau pan aiff pethau o chwith. Rydym yn pennu ac yn monitro gofynion yswiriant indemniad ac rydym yn rhedeg cynllun iawndal. Bydd y gronfa ddewisol hon, mewn rhai amgylchiadau, yn ad-dalu arian a gollwyd gan bobl oherwydd anonestrwydd neu ddiffyg gallu ar ran unigolyn neu gwmni cyfreithiol sy’n cael eu rheoleiddio gennym.

Camau disgyblu

Rydym yn monitro ac yn goruchwylio ymddygiad cyfreithwyr a chwmnïau yn unol â'r safonau rydym wedi’u gosod. Os na fydd cyfreithwyr neu gwmnïau yn cyrraedd y safonau hyn, rydym yn ymchwilio i’w harferion ac i’r modd y maent yn cydymffurfio â’n rheolau ac, os bydd angen, gallwn gymryd camau rheoleiddio fel dirwyo neu geryddu cyfreithwyr. Os bydd gennym bryderon difrifol am ymddygiad cyfreithiwr neu gwmni, byddwn yn eu herlyn drwy’r Tribiwnlys Disgyblu Cyfreithwyr. Pan fydd angen, gallwn feddiannu ffeiliau ac arian cwmni er mwyn diogelu cleientiaid a'r cyhoedd yn ehangach, a dychwelyd y papurau a'r arian i'w perchnogion.

Gwasanaethau cyfreithiol hygyrch a fforddiadwy

Nid yw’r rhan fwyaf o bobl na busnesau bach yn defnyddio gwasanaethau cyfreithiol pan fyddant yn wynebu problem gyfreithiol. Gwyddom fod pobl yn teimlo bod gwasanaethau cyfreithiol yn ddrud ac yn anodd ei defnyddio, ac felly rydym yn gweithio i greu marchnad agored, fodern a chystadleuol, sy’n darparu gwasanaethau mwy fforddiadwy a hygyrch. Er mwyn gwneud hyn, rydym wrthi'n adolygu ein gofynion rheoleiddio er mwyn sicrhau eu bod yn gymesur. Rydym hefyd yn cymryd camau i leihau biwrocratiaeth ddiangen, fel y gall cyfreithwyr a chwmnïau gynnal busnes yn haws a chynnig gwasanaethau newydd, gan ddiogelu defnyddwyr ar yr un pryd.

Open all